روزنامه همشهری ورزشی- ۳۱ شهریور

روزنامه همشهری ورزشی- ۳۱ شهریور

روزنامه همشهری ورزشی-۲۰ شهریور

روزنامه همشهری ورزشی-۲۰ شهریور

روزنامه خبر ورزشی -۱۹ شهریورماه

روزنامه خبر ورزشی -۱۹ شهریورماه

روزنامه خبرورزشی-۱۸ شهریور ماه

روزنامه خبرورزشی-۱۸ شهریور ماه

روزنامه خبر ورزشی-۱۲ شهریور ماه

روزنامه خبر ورزشی-۱۲ شهریور ماه

روزنامه ایران ورزشی- ۷ شهریور ماه

روزنامه ایران ورزشی- ۷ شهریور ماه

روزنامه خبرورزشی-۵ شهریور

روزنامه خبرورزشی-۵ شهریور

روزنامه همشهری ورزشی-۴ شهریور

روزنامه همشهری ورزشی-۴ شهریور

روزنامه ایران ورزشی- ۳۰ مرداد

روزنامه ایران ورزشی- ۳۰ مرداد